Tipuri de proiecte

Proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare


Proiectele culturale cu componentă pronunțată de cercetare reprezintă o sumă de activități specifice sau de acțiuni având o componentă de cercetare, din care să rezulte un bun cultural de natură să promoveze calitatea arhitecturală către public, cu perspective de dezvoltare în folosul comunităților și profesiei și cu impact național sau internațional. Prin bunul cultural care rezultă în urma proiectului se înțelege un livrabil transmis de către beneficiar în format digital, apt pentru a fi pus în mod gratuit la dispoziția profesioniștilor și publicului pe site-ul OAR și pe alte canale de comunicare. 


Proiecte editoriale


Se referă la realizarea unei lucrări (carte sau revistă) în domeniul arhitecturii și disciplinelor conexe, care implică un set de operațiuni/activități precum elaborarea, traducerea, editarea, tehnoredactarea, ilustrarea, tipărirea și publicarea acestora, inclusiv în format digital.


Oferte culturale


1

Proiecte/programe/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară) se referă la producerea sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub una dintre următoarele forme:

a) program cultural: un ansamblu de proiecte culturale sau un ansamblu de proiecte și acțiuni culturale, anual sau multianual, încadrat unei teme și în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale

b) proiect cultural: o sumă de activități specifice într-un domeniu cultural sau o sumă de acțiuni culturale structurate unitar, în urma căruia rezultă un bun cultural, care nu intră în categoria proiectelor editoriale

c) acțiune culturală: prezentarea publică a rezultatului unei/unor activități în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment

2

Programe de tip anuală de arhitectură se referă la un program cultural periodic al filialelor teritoriale ale OAR de promovare a arhitecturii de calitate printr-o expoziție-concurs cu acordare de premii, precum și printr-o serie de evenimente menite să promoveze și/sau să problematizeze imaginea profesiei în societate; aceste programe se pot organiza anual sau la intervale mai mari de timp: bienale, trienale etc.

3

Itinerare de expoziții se referă la o acțiune culturală sau o serie de acțiuni culturale, tip eveniment, prin care se prezintă bunuri culturale deja existente

Criteriile generale de selecție a ofertelor culturale și editoriale finanțate din timbrul de arhitectură sunt:

coerenţa concepţiei generale a proiectului și anvergura proiectului

claritatea viziunii cultural-artistice și adecvarea activităţilor la acţiunea culturală și obiectivele proiectului

relevanţa ideii în raport cu contextul cultural (local/regional/naţional și/sau european, după caz)

relevanţa alegerii grupurilor ţintă în raport cu nevoile culturale identificate

strategia de atingere a necesităților culturale identificate ale grupurilor ţintă alese

impactul proiectului asupra grupului/ grupurilor ţintă 

adecvarea activităţilor la resursele existente - financiare, umane, logistice

capacitatea de auto-evaluare a activităţilor desfășurate și a rezultatelor estimate

raportul dintre cheltuielile estimate și rezultatele așteptate în concordanţă cu activităţile planificate

raportul valoare-cost al cheltuielile propuse